Anunț pentru selecție de oferte – redactare Carta Albă a Drepturilor Persoanelor Vârstnice din România

Confederația Caritas România anunță organizarea unei selecții de oferte în vederea atribuirii contractului de cesiune drepturi de autor pentru redacatrea unui document intitulat Carta Albă a Drepturilor Persoanelor Vârstnice din România.

Date privind achizitorul:

Nume: Confederația Caritas România

Adresa: Str. Washington nr. 38, Sector 1 București

Tel: 0722898553

E-mail:seniorinet@caritasromania.ro

www.caritasromania.ro

Obiectul achiziției:

Obiectul contractului îl reprezintă conceperea și scrierea de către Autor/Cedent a unui document intitulat Carta Albă a Drepturilor Persoanelor Vârstnice din România realizat în cadrul proiectului „Federația SenioriNet – ONGuri mai puternice în sprijinul vârstnicilor din România” finanțat în cadrul Programului Active Citizens Fund Romania, parte a granturilor SEE și Norvegiene 2014 – 2021, prin intermediul FDSC, în baza contractului nr. RO2020/ ACF_A3_GS_04.

Date privind modalitatea de atribuire:

Selecția de oferte se realizează conform procedurilor din Ghidul pentru realizarea achizițiilor în cadrul Programului Active Citizens Fund din România care poate fi consultat la link-ul: https://activecitizensfund.ro/wp-content/uploads/2021/04/Ghid-pentru-realizarea-achizitiilor-ACF.pdf

Obținerea documentației pentru ofertanți:

Toți furnizorii interesați să depună oferte sunt rugați să ne contacteze prin e-mail, la adresa: seniorinet@caritasromania.ro pentru a solicita documentația cu specificațiile tehnice și formularele necesare pentru a fi completate, în vederea participării la selecția de oferte. Solicitările de clarificări pot fi adresate la aceeași adresă de email.

Data limită pentru solicitarea de clarificări: 1.03.2022, ora 16.00

Data până la care se va răspunde solicitărilor de clarificări: 4.03.2022, ora 16.00

Adresa la care se trimit ofertele: sediul achizitorului din Str. Washington, nr. 38, ap.2, sector 1, București.

Modalitatea de transmitere a ofertelor:

Propunerea tehnică, propunerea financiară şi documentele însoţitoare ale ofertei vor fi introduse într-un plic comun pe care vor fi marcate următoarele informaţii: Numele, adresa si contactele (telefon, email) operatorului economic care depune ofertă; Numele și adresa destinatarului; Denumirea proiectului şi obiectul achiziției pentru care se participă. Plicul va fi depus închis şi sigilat cu menţiunea A nu se deschide până la data de 25.03. 2022, ora 10.

Limba în care trebuie redactate ofertele: română

Termenul de transmitere a ofertelor: 25.03.2022, ora 10.00

Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 25.03.2022 ora 12.00 la sediul achizitorului din Str. Washington nr. 38, Sector 1 București.

Criteriul de atribuire a contractului: Prețul cel mai scăzut.

Perioada de valabilitate a ofertei: 35 de zile

Finanțarea achiziției: Contractul de Finanțare al proiectului  Federația SenioriNet – ONG-uri mai puternice în sprijinul vârstnicilor din România RO2020/ACF_A3_GS_04

Povestește mai departe