Skip to content
header-pages

Îngrijiri la domiciliu

Îngrijirea la domiciliu are ca scop îmbunătăţirea calității vieții persoanelor vârstnice, care nu își pot satisface nevoile de bază sau care și le pot satisface doar parțial și au nevoie de sprijin. Serviciile integrate de îngrijire la domiciliu se referă atât la îngrijirea medicală, cât și la asistența socială, oferite persoanelor care au nevoie, cu scopul de a le menține sau crește autonomia.

Îngrijirea medicală la domiciliu

Cadrul legal:

Legea nr. 95/2006 privind reforma în sănătate, HG nr. 696/2021 din 26 iunie 2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022.

Ordinul MS/CNAS nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a H G nr. 696/2021 din 26 iunie 2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022.

Contractul-cadru din 26 iunie 2021 care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, EMITENT GUVERNUL ROMÂNIEI,  Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 28 iunie 2021.

În vederea intrării în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 1. a) sunt autorizați conform prevederilor legale în vigoare, pentru acordarea acestor tipuri de servicii;
 2. b) sunt acreditați sau înscriși în procesul de acreditare, potrivit reglementărilor Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cele ale Legii nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;
 3. c) depun, în vederea încheierii contractului, documentele prevăzute la 118 alin. (1) în condițiile alin. (2) și (3) din același articol, la termenele stabilite pentru contractare.

Îngrijirile medicale la domiciliu se acordă de către furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu, persoane fizice sau juridice, respectiv: a) spitalele care acordă asistență medicală spitalicească în regim de spitalizare continuă, cu structuri organizate ca furnizori de îngrijiri la domiciliu; b) medici de familie organizați ca furnizori de îngrijiri la domiciliu; c) alți furnizori de îngrijiri la domiciliu.

Cine poate beneficia?

Au dreptul la îngrijiri medicale la domiciliu persoanele cu afecțiuni acute și/sau cronice, care prezintă un anumit nivel de dependență și au o capacitate limitată de a se deplasa la o unitate sanitară, în vederea asigurării îngrijirilor ambulatorii recomandate de medici.

Tehnici medicale care pot fi efectuate la domiciliu

Măsurarea parametrilor fiziologici: temperatură, Măsurarea parametrilor fiziologici: puls + TA, Măsurarea parametrilor fiziologici: diureză + scaun, Administrarea medicamentelor intramuscular, subcutanat, intradermic, pe mucoase, Administrarea medicamentelor intravenos sub supravegherea medicului, Sondaj vezical la femei şi administrarea medicamentelor intravezical pe sondă vezicală, Administrarea medicamentelor prin perfuzie endovenoasă sub supravegherea medicului, Recoltarea produselor biologice, Alimentarea artificială pe gastrostomă/sondă gastrică şi educarea asiguratului/aparţinătorilor, Alimentarea pasivă, inclusiv administrarea medicamentelor per os, pentru bolnavii cu tulburări de deglutiţie, Clismă cu scop evacuator, Spălătură vaginală în cazuri de deficit motor, Manevre terapeutice pentru evitarea complicaţiilor vasculare ale membrelor inferioare/escarelor de decubit: mobilizare, masaj, aplicaţii medicamentoase, utilizarea colacilor de cauciuc şi a rulourilor, Manevre terapeutice pentru evitarea complicaţiilor pulmonare: schimbarea poziţiei, tapotaj, fizioterapie respiratorie, Îngrijirea plăgilor simple/suprimarea firelor, Îngrijirea plăgilor suprainfectate, Îngrijirea escarelor multiple, Îngrijirea stomelor, Îngrijirea fistulelor, Îngrijirea tubului de dren, Îngrijirea canulei traheale şi instruirea asiguratului, Monitorizarea dializei peritoneale, Aplicarea de ploscă, bazinet, condom urinar, Aplicarea de mijloc ajutător pentru absorbţia urinei, Evaluarea asiguratului: stabilirea şi aplicarea unui plan de îngrijiri în controlul durerii şi altor simptome asociate bolii şi reevaluarea periodică, Evaluarea mobilităţii, a capacităţii de autoîngrijire, a riscului de apariţie al escarelor sau gradul escarelor, identificarea nevoilor nutriţionale şi recomandarea dietei şi modul de administrare, implementarea intervenţiilor stabilite în planul de îngrijiri şi reevaluarea periodică – de către asistentul medical, Masaj limfedem şi contenţie elastică, Masaj limfedem cu pompa de compresie, Montare TENS, Analgezie prin blocaje nervi periferici, Administrare medicaţie prin nebulizare, Aspiraţie gastrică, Aspiraţie căi respiratorii, Paracenteză.

Cum se poate beneficia de servicii de îngrijire medicală la domiciliu?

 • Asiguratul / aparținătorul acestuia depune o cerere la casa de asigurări de sănătate în evidențele căreia se află asiguratul, însoțită de un document justificativ care atestă calitatea de asigurat, actul de identitate al asiguratului și al împuternicitului, după caz, (în copie), codul numeric personal – CNP, recomandarea pentru îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu, biletul de externare în copie, semnat și parafat de medic, cu stampila unității sanitare în care a fost internat pacientul și declaratia pe proprie răspundere din care să rezulte că afecțiunea nu a apărut în urma unei boli profesionale, a unui accident de muncă sau sportiv.
 • Casa de asigurări de sănătate analizează cererea și recomandarea primită, într-un interval de 2 zile lucrătoare de la data depunerii, iar cererea este aprobată în limita sumei prevăzute pentru această destinație.
 • Asiguratul, unul dintre membrii familiei (părinte, soț/soție, fiu/fiică), o persoană împuternicită legal în acest sens sau reprezentantul legal, pe baza deciziei de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu emise de casa de asigurări de sănătate se adresează unui furnizor de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu, aflat în relații contractuale cu casa de asigurări de sănătate și care este inclus în lista de furnizori, înscrisă pe versoul deciziei.

Îngrijirea socială la domiciliu

Standardul minim de calitate

Ordinul MMJS nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale, anexa 8.

Cine poate beneficia?

Persoanele vârstnice care au un anumit grad de dependență și nu-și pot satisface nevoile de bază, aflându-se în risc de marginalizare și excluziune sociale.

Servicii sociale care pot fi primite la domiciliu

 • Servicii de bază: ajutor pentru igienă corporală (baie generală/parțială, îmbrăcare/dezbrăcare, schimbarea lenjeriei de pat, schimbarea scutecului), igiena eliminărilor, hrănire, servicii de reabilitare şi adaptare a ambientului la nevoile speciale al persoanei vârstnice/cu dizabilități.
 • Servicii de suport:efectuarea de cumpărături, activităţi de menaj (curățarea locuinței, spălarea hainelor, ajutor în servirea mâncărurilor, etc.), activităţi de administrare şi gestionare.
 • Alte servicii sociale: informare și consiliere socială oferite atât asistaților cât și aparținătorilor acestora, colaborare cu alte organizații vizând extinderea şi îmbunătăţirea serviciilor în beneficiul asistaţilor, consiliere psihologica, etc.
 • Închiriere articole de îngrijire, ajutătoare de mers.

Cum se poate beneficia de servicii de ingrijire medicala la domiciliu?

Persoanele care au nevoie sau aparținătorii acestora, trebuie să depună o cerere pentru servicii de îngrijire la domiciliu,  la sediul serviciului social al furnizorului sau la sediul direcțiilor de asistență socială/servicii publice de asistență socială din cadrul autorităților locale. Se va efectua o anchetă sociala la domiciliul solicitantului și, dacă îndeplinește criteriile de eligibilitate, acesta va fi admis într-un program de îngrijire la domiciliu.

Avantajele îngrijirii la domiciliu

 • Îngrijirea la domiciliu permite familiilor să rămână unite prevenind ruptura şi permiţând persoanei în vârstă dependente să rămână la domiciliu şi să primească îngrijirea necesară.
 • Vârstnicii preferă să primească îngrijire într-un mediu familial, confortabil şi nu într-o instituţie de protecţie.
 • Îngrijitorul la domiciliu oferă vârstnicului avantajele unei “vieţi de calitate” opuse celei din instituţii, ceea ce duce la rezultate pozitive încetinind ritmul de degradare psiho-somatică a persoanei în vârstă.
 • Reducerea numărului de zile de spitalizare a persoanelor vârstnice dependente.
 • Evitarea instituţionalizării în Centrele de Îngrijire şi Asistenţă a persoanelor vârstnice dependente, ceea ce duce la micşorarea costurilor plătite de comunitatea locală pentru întreţinerea lor în aceste instituţii.
 • Implicarea autorităţilor locale pentru creşterea calităţii vieţii vârstnicilor.
 • Conştientizare din partea populaţiei din comunitatea locală cu privire la importanţa evitării instituţionalizării persoanelor în vârstă dependente prin îngrijirea la domiciliu.

Pentru a vedea lista furnizorilor de servicii de ingrijire la domiciliu, accesati acest link.