Skip to content
header-pages

Despre Federația SenioriNet

Federația SenioriNET – înființată în 16 august 2022 (în baza O.G. nr. 26/2000 cu modificările şi completările ulterioare) este formată din organizaţii neguvernamentale, persoane juridice române, implicate în furnizarea de servicii sociale și medicale pentru vârstnicii din România.

Scopul Federației este întărirea capacității furnizorilor de servicii pentru vârstnici din România.

Obiective generale:

 • promovarea implicării furnizorilor de servicii pentru persoanele vârstnice din România în politica locală, regională, națională, europeană și transfrontalieră pentru dezvoltarea serviciilor pentru persoanele vârstnice;
 • sprijinirea furnizorilor de servicii pentru persoanele vârstnice din România de a contribui efectiv la dezvoltarea sustenabilă în comunitate a serviciilor pentru persoanelevârstnice;
 • conștientizarea cetățenilor privind importanța dezvoltării serviciilor pentru persoanele vârstnice în comunitate ca mijloc de incluziune și combatere a sărăciei.

În vederea realizării acestor obiective generale, Federaţia îşi propune:

 • să reprezinte interesele comune ale membrilor săi în domeniul serviciilor pentru persoanele vârstnice la nivel național și internațional;
 • să devină o voce unică în comunitate în domeniul serviciilor pentru persoanele varstnice;
 • să furnizeze membrilor informaţii privind domeniul serviciilor pentru persoanele vârstnice şi posibilităţile de cooperare între membrii Federației şi parteneri internaţionali;
 • să faciliteze schimbul de informații și procesul de învățare reciprocă între membrii Federației;
 • să sprijine profesionalizarea și dezvoltarea serviciilor oferite de către membri;
 • să informeze și să sensibilizeze comunitatea privind importanța dezvoltării și diversificării serviciilor pentru persoanele vârstnice în comunitate;
 • să coopereze cu autorităţile publice locale şi centrale şi cu alte instituţii din domeniul social, educațional, ocupare ș.a.;
 • să contribuie cu expertiză și experiență la îmbunătățirea și crearea de politici publice, strategii și acte legislative în domeniul servciilor pentru persoanele vârstnice;
 • să coopereze în mod activ cu partenerii naționali și internaţionali pe teme legate de domeniul personelor vârstnice;
 • să promoveze accesul membrilor săi la modalităţile de finanţare ale UE și la oportunități de întărire a capacității organizațiilor de a acționa în domeniul serviciilor pentru persoanele vârstnice.

Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, Federația:

 • va asigura o comunicare continuă în comunitate privind rolul ONG-urilor și a serviciilor furnizate prin intermediul unui site dedicat, precum și a altor mijloace de informare și comunicare;
 • va crea şi administra o bază de date cu informaţii privind organizaţiile membre şi serviciile furnizate;
 • va facilita schimbul de experienţă/expertiză atât între organizaţiile membre cât și cu organizații similare din țară și străinătate;
 • va promova parteneriate cu alte organizaţii similare străine;
 • va propune şi dezvolta strategii de comunicare şi colaborare coerente pe termen lung între autoritati, ONG-uri şi alţi parteneri care activeaza în acest domeniu;
 • va asigura reprezentarea şi promovarea intereselor organizaţiilor membre pe lângă autorităţile publice române şi instituţiile internaționale si europene, inclusiv prin activităţi de lobby şi advocacy în domeniul serviciilor pentru persoanele vârstnice;
 • va monitoriza implementarea strategiilor locale, regionale și naționale în domeniul serviciilor pentru persoanele vârstnice, incluziune, protecția socială și protecția persoanelor vârstnice, combatere a sărăciei, educație permanenta și sănătate;
 • va milita pentru crearea unui sistem unic de contractare și descentralizare a serviciilor pentru persoanele vârstnice;
 • va derula cercetări și studii în domeniul serviciilor pentru persoanele vârstnice sau alte domenii care au un impact direct asupra calității vieții persoanelor vârstnice;
 • va pilota prin intermediul membrilor instrumente inovative în sfera serviciilor pentru persoanele vârstnice;
 • va contribui la eforturile de îmbunătăţire a normelor şi practicilor interne şi internaţionale în domeniu;
 • va organiza congrese, conferinţe, cursuri, seminarii, stagii de pregătire pentru membrii săi;
 • va realiza activităţi de promovare a Federației şi a membrilor săi;
 • va desfăşura activităţi economice directe, care să contribuie la atingerea scopului Federației, dar care nu vor face concurenţă activităţilor organizaţiilor membre;
 • va organiza Adunarea Generală a Federației, va coordona activităţile grupurilor de lucru, va elabora raportul anual şi va publica şi întreţine pagina de web a Federației;
 • va desfășura orice alte activităţi care se încadrează în limitele legii, îndeplinesc scopul şi obiectivele Federaţiei şi care nu sunt în concurență/în conflict de interese cu activitățile membrilor Federației;
 • va putea înființa întreprinderi sociale, inclusiv întreprinderi sociale de inserție.

 

Puteți accesa pe linkurile de mai jos mai multe informații despre federație, dar și despre planurile strategice și de sustenabilitate ale acesteia.

Statutul SenioriNET

Planul Strategic 2022-2026

Planul de sustenabilitate SenioriNET

 

***

SenioriNET – prima rețea informală de organizații active în domeniul serviciilor pentru vârstnici, a fost creată în 2013 în cadrul unui parteneriat format între Confederația Caritas România, Fundația Crucea Alb Galbenă România, Asociația Habilitas, Asociația ADAM și Asociatia Four Change și dezvoltată prin proiectul SenioriNET – rețea ONG de servicii dedicate persoanelor vârstnice, finanțat prin Programul de Cooperare Elvețiano-Român.

Încă de la înființare, rețeaua a derulat activități pentru apărarea drepturilor vârstnicilor din România și promovarea serviciilor socio-medicale pentru aceștia, a elaborat propuneri de politică publică pentru accesul vârstnicilor la servicii de îngrijiri la domiciliu și a participat la consultări cu diferite autorități centrale și locale pe problematica vârstnicului.

Descoperiți mai multe informații despre începuturile rețelei SenioriNET, rețea ce stă la baza actualei federații: IstoriaRețelei.