Consultare publică – ”Comunități de seniori – sprijin pentru persoane vârstnice vulnerabile afectate de probleme locative”

La finalul lunii mai a avut loc o consultare publică  în vederea lansării apelului de proiecte ”Comunități de seniori – sprijin pentru persoane vârstnice vulnerabile afectate de probleme locative”, finanțat prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027, cu participarea autorității de management care va monitoriza implementarea.

Acesta este primul program FEDR pe care autoritatea îl gestionează, iar potențialii parteneri au fost consultați în acest sens, în parte din cauza lipsei de feedback cu privire la ghid. Ședința a fost condusă de către Bogdan Simcea – Secretar de Stat la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. La întâlnire au fost prezenți, pe lângă Confederația Caritas și Federația SenioriNet, reprezentanți ai Patriarhiei Române, Crucea Roșie și ai  Uniunii Naționale a Consiliilor Județene.

Federația SenioriNet, reprezentată de Anemari Nițu, Expert Advocacy, care a  prezentat observațiile federației pe marginea formei actuale a ghidului.

OBSERVAȚIE CU PRIVIRE LA TERMENUL DE DEPUNERE A PROIECTELOR

Având în vedere capitolul 7.   COMPLETAREA ȘI DEPUNEREA CERERILOR DE FINANȚARE, subcapitoul 7.4 Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii, care prevede obligativitatea depunerii, odată cu cererea de finanțare, a Autorizaţiei de construire (în cazul în care documentația tehnico-economică este de tip Proiect Tehnic) și, dacă este cazul, autorizația de demolare, considerăm că cele aproximativ 2 luni  propuse între începerea depunerii proiectelor și inchiderii apelului de proiecte este insuficient pentru obținerea unei autorizații de construire precum și a tuturor documentelor ce stau la baza acesteia (certificat de urbanism, proiect tehnic, avize etc). Obținerea unui certificat de urbanismn necesită aproximativ 30 de zile iar avizele necesare depunerii autorizatiei de construire se obțin in aproximativ 20, până la 30 de zile. Astfel, termenul de depunere a proiectelor propus în cadrul ghidului este nerealist. Propunem prelungirea termenului de depunere a proiectelor și corelarea acestuia cu realitatea termenelor de obținere a documentelor necesare depunerii cererii de finantare.

OBSERVAȚIE CU PRIVIRE LA DOCUMENTELE OBLIGATORII SOLICITATE LA DEPUNEREA CERERII SI ȘI DURATA DE OBȚINERE A ACESTORA

Documentele obligatorii solicitate la depunerea cererii, precum și durata de obținere a acestora nu sunt corelata cu durata de depunere a proiectelor în cadrul apelului de proiecte. Mai mult, obligativitatea depunerii odată cu cererea de finanțare, a autorizației de construire si a proiectului tehnic, limitează numărul de proiecte ce vor fi depuse, întrucât furnizorii de servicii sociale, în special cei privați, nu vor avea la dispoziție timpul necesar pentru obținerea documentelor.

Totodată, alte apeluri de proiecte, cum ar fi PNRR/2023/C13/MMSS/I4, Centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 13 – Reforme sociale, Investiția I4 Crearea unei rețele de centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice, prevăd depunerea unui certificat de urbanism, nu mai târziu de 6 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare, iar a autorizației de construcție și a proiectului tehnic, nu mai târziu de 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare. Astfel, propunem eliminarea obligativității depunerii proiectului tehnic si a autorizației de construcție / demolare, o data cu depunerea cererea de finanțare. Solicităm abordarea unitară și corelarea apelurilor de proiecte finanțate din PNRR, FSE si FEDR, precum si a documentelor obligatorii ce însoțesc cererile de finanțare.

OBSERVAȚIE CU PRIVIRE LA PUNCTAREA SUPLIMENTARĂ

Punctarea suplimentară, cu până la 3 puncte,  a proiectelor care au deja contracte semnate sau echipamente/mobilier puse la dispoziție de solicitant/partener și se află în proprietatea solicitantului/partenerului la data depunerii cererii de finanțare contravine obiectivelor specifice ale apelului de proiecte, care își propune adaptarea, amenajarea și dotarea minimală a locuințelor persoanelor vârstnice aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, asigurarea de locuințe sociale individuale adaptate pentru persoanele vârstnice afectate de probleme locative în concordanță cu intervențiile prevăzute în documentele strategice naționale și sprijinirea dezvoltării centrelor de zi. Astfel, prin punctarea suplimentare a acelor proiecte care vizează deja lucrările demarate, nu se încurajează dezvoltarea infrastructurii de servicii sociale si licențierea de servicii sociale noi, ci mai degrabă finanțarea celor deja demarate. Propunem eliminarea acestui punct din grila de evaluare, punct ce creează competiție neloială între furnizorii de servicii sociale.

Povestește mai departe