Post vacant: Fundraiser (Cod COR 243222 – Responsabil atragere de fonduri)

Anunț de Recrutare – Termeni de Referință

Post vacant: Fundraiser (Cod COR 243222 – Responsabil atragere de fonduri)

Confederația Caritas România (www.caritasromania.ro ) recrutează candidați pentru poziția de Fundraiser/Responsabil strângere de fonduri în cadrul proiectului ” Federația SenioriNet – ONG-uri mai puternice în sprijinul vârstnicilor din România!

Despre proiect:

Proiectul “Federația SenioriNet – ONG-uri mai puternice în sprijinul vârstnicilor din România!” este implementat de Confederația Caritas Romania în parteneriat cu Asociația Four Change (P1), Fundația de Sprijin Comunitar Bacău (P2) și Asociația Caritas Mitropolitan Blaj (P3) pe o perioadă de 32 luni (1.04.2021 – 30.10.2023).  Scopul proiectului este creșterea capacității de reprezentare a 60 de ONG-uri furnizoare de servicii sociale și socio-medicale adresate persoanelor vârstnice, prin formalizarea rețelei informale SenioriNet (www.seniorinet.ro), în vederea producerii unor schimbări sistemice la nivelul practicilor de finanțare a serviciilor pentru vârstnici din fonduri publice.

Pe lângă cele trei obiective specifice, proiectul prevede un al patrulea obiectiv dedicat dezvoltării organizaționale, la atingerea căruia Fundraiserul va contribui. Acest obiectiv prevede dezvoltarea organizațională a rețelei SenioriNET în domenii precum planificare strategică, formare profesională, strângere de fonduri, în vederea susținerii intereselor membrilor și asigurării sustenabilității acțiunilor propuse.

Proiectul este implementat cu sprijinul financiar Active Citizen Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Pentru mai multe informații despre program accesați www.eeagrants.org

Angajator: Confederația Caritas România

Forma de angajare: contract individual de muncă

Durata contractului: 12 luni (1 decembrie 2022 – 30 noiembrie 2023)

Norma de lucru: 63 ore /lună

Obiectivul postului:

Ocupantul postului de Fundraiser contribuie la asigurarea sustenabilității Federației SenioriNet și a serviciilor oferite persoanelor vârstnice vulnerabile de către membrii SenioriNet.

Responsabilități și sarcini:

 • Elaborarea Strategiei de atragere de resurse financiare la nivelul rețelei SenioriNet pe urmatoarele direcții/surse de venit: accesare finanțări instituționale nerambursabile prin scriere de proiecte; obținere de sponsorizări din mediul de afaceri; atragere donații individuale; dezvoltare activități economice prin furnizarea de servicii de training și consultanță contra cost, către membri sau alte entități.
 • Selectarea celor mai eficiente mecanisme de atragere de resurse care să răspundă obiectivelor Federației SenioriNet și ale membrilor săi.
 • Elaborarea planului de fundraising pe 2 ani/pentru perioada ianuarie 2023 – decembrie 2024/ cu stabilirea țintelor de atins pentru fiecare sursă de venit.
 • Scrierea cererilor de finanțare conform standardelor solicitate de fiecare finanțator prin consultare cu Consiliul Director al Federației SenioriNet, managerul de proiect SenioriNet, Responsabilul de rețea SenioriNet și Expertul Avocacy.
 • Identificarea și analiza intereselor donatorilor instituționali și a potențialilor parteneri din sectorul corporatist.
 • Inițierea, menținerea și consolidarea relației cu parteneri din mediul de afaceri și fidelizarea acestora.
 • Realizarea, în colaboare cu Responsabilul de Comunicare SenioriNet, a: 1.materialelor necesare în comunicarea cu sponsorii și potențialii donatori: scrisori, prezentări, proiecte, rapoarte; instrumentelor online de atragere de resurse; 3. evenimentelor de strângere de fonduri.
 • Realizarea bugetului activităților și evenimentelor de fundraising.
 • Dezvoltarea de instrumente de monitorizare a veniturilor, conform proiecției din planul de fundraising.
 • Identificarea și valorificarea oportunităților de finanțare, prin parteneriate cu organizațiile membre SenioriNet.

Profilul candidatului și competente așteptate:

Educație: studii superioare  într-unul din următoarele domenii: economic, marketing, vânzări, relații internaționale, social, umanist, stiințe politice.

Experiență de munca:

– Cel puțin 3 ani în sectorul ONG sau într-un program de responsabilitate socială corporatistă.

– Cel puțin 2 ani în postul de fundraiser/responsabil atragere de fonduri (la interviu va fi solicitat portofoliu cu rezultate obținute în strângerea de fonduri).

Competențe, experiență, cunoștințe și abilități necesare pentru atingerea perfomanței în post:

Competențe și experiență:

– Utilizarea corectă a limbii române, scris și vorbit.

– Utilizarea la nivel avansat (scris și vorbit) a limbii engleze.

– Buna utilizare a MS Office (Word, PPT, Excel etc), a tehnologiilor de comunicare la distanță și a social media.

– Cunoașterea sectorului ONG și a programelor de responsabilitate socială corporatistă.

– Cunoașterea drepturilor fundamentale ale omului, cu predilecție ale persoanei vârstnice.

– Înțelegerea nevoilor de susținere a serviciilor adresate persoanei vârstnice (îngrijire socială și medicală la domiciliu, îngrijire în regim rezidențial, servicii furnizate în cadrul centrelor de zi și comunitare s.a.).

– Experiență în acțiuni de atragere de fonduri pentru cauze sociale (în ONG sau în companii).

– Experiență în dezvoltarea și implementarea de evenimente și/sau campanii de fundraising.

Abilități:

– spirit organizatoric, capacitate de planificare și evlauare;

– orientat(ă) pe atingerea țintelor de fundraising stabilite;

– comunicare eficientă cu diverși parteneri – publici și privați, companii;

– perseverență în îndeplinirea sarcinilor;

– inițiativă și asumarea ledership-ului în atingerea obiectivului postului și rezolvarea sarcinilor;

– flexibilitate: abilitatea de a gasi solutii inovative și adaptative pentru utilizarea resurselor;

– abilitatea de a îndeplini sarcini multiple şi de a lucra bine în condiţii de stres;

– respectarea termenlor limită în derularea activităților prevăzute în proiect și a celor de raportare;

– capabil(ă) să lucreze cu minimum de supervizare.

Modalitate de aplicare:

Este necesar ca cei interesați de această poziție, să transmită la adresa de e-mail seniorinet@caritasromania.ro, următoarele documente:

 • Curriculum Vitae actualizat
 • Scrisoare de motivație
 • Cel puțin 2 contacte (nume, funcție, instituție, număr de telefon) de la angajatori anteriori pentru solicitarea de recomandări.

Termen limită pentru transmiterea candidaturilor: 26 noiembrie 2022

Vor fi contactați doar candidații care întrunesc condițiile comunicate public pentru acest post și au fost selectați pe lista scurtă. Aplicanții care nu sunt contactați sau nu primesc mesaj scris până la data de 29 noiembrie 2022, nu se află pe lista scurtă.

***

Recruitment Notice – Terms of Reference

Vacancy: Fundraiser (COR Code 243222 – Fundraising Officer)

Caritas Romania Confederation (www.caritasromania.ro) is recruiting candidates for the position of Fundraiser/Fundraising Officer within the project „SenioriNet Federation – stronger NGOs to support the elderly in Romania!”

About the project:

The project is implemented by Caritas Romania Confederation in partnership with Four Change Association (P1), Community Support Foundation Bacau (P2) and Caritas Mitropolitan Blaj Association (P3) for a period of 32 months (1.04.2021 – 30.10.2023).  The aim of the project is to increase the representation capacity of 60 NGOs providing social and socio-medical services for the elderly, by formalizing the informal network SenioriNet (www.seniorinet.ro), in order to produce systemic changes in the practices of financing services for the elderly from public funds.

In addition to the three specific objectives, the project foresees a fourth objective dedicated to organisational development, to which the Fundraiser will contribute. This objective will provide for the organisational development of the SenioriNET network in areas such as strategic planning, training, fundraising, in order to support the interests of members and ensure the sustainability of the proposed actions.

The project is implemented with the financial support of Active Citizen Fund Romania, a programme funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through EEA Grants 2014-2021. For more information about the programme visit www.eeagrants.org.

Employer: Caritas Romania Confederation

Form of employment: individual employment contract

Contract duration: 12 months (1 December 2022 – 30 November 2023)

Working hours: 63 hours/month

Job objective:

The occupant of the Fundraiser position contributes to ensuring the sustainability of the SenioriNet Federation and the services offered to vulnerable elderly people by SenioriNet members.

Responsibilities and tasks:

– To develop the strategy for attracting financial resources at the level of the SenioriNet network on the following directions/income sources: accessing non-reimbursable institutional funding through project writing; obtaining sponsorships from the business world; attracting individual donations; developing economic activities by providing training and consultancy services for a fee to members or other entities.

– Selecting the most effective mechanisms for attracting resources that meet the objectives of the SeniorsNet Federation and its members.

– Development of the 2-year fundraising plan/for the period January 2023 – December 2024/ with the setting of targets to be achieved for each source of income.

– Writing grant applications according to the standards required by each funder in consultation with the SeniorsNet Federation Board of Directors, SeniorsNet Project Manager, SeniorsNet Network Manager and Advocacy Expert.

– Identify and analyse the interests of institutional donors and potential corporate sector partners.

– Initiate, maintain and strengthen relationships with corporate partners and build their loyalty.

– Production, in collaboration with the SenioriNet Communications Officer, of: 1. materials needed to communicate with sponsors and potential donors: letters, presentations, projects, reports; 2. online fundraising tools; 3. fundraising events. 

– Budgeting fundraising activities and events.

– Develop income monitoring tools as projected in the fundraising plan.

– Identify and leverage funding opportunities through partnerships with SenioriNet member organizations.

Candidate profile and expected competencies:

Education: higher education in one of the following fields: economics, marketing, sales, international relations, social, humanities, political science.

Work experience:

– At least 3 years in the NGO sector or in a corporate social responsibility programme.

– At least 2 years as fundraiser/fundraising officer (portfolio of fundraising results will be requested at interview).

Skills, experience, knowledge and abilities required to achieve the job performance:

Skills and experience:

– Correct use of the Romanian language, written and spoken.

– Advanced use of English (written and spoken).

– Good use of MS Office (Word, PPT, Excel etc), remote communication technologies and social media.

– Knowledge of the NGO sector and corporate social responsibility programmes.

– Knowledge of fundamental human rights, especially those of the elderly.

– Understanding of the needs for support services for the elderly (social and medical care at home, residential care, services provided in day and community centres, etc.).

– Experience in fundraising for social causes (in NGOs or companies).

– Experience in developing and implementing fundraising events and/or campaigns.

Skills:

– Organisational skills, planning skills and good judgment;

– focused on achieving fundraising targets;

– effective communication with various partners – public and private, companies;

– perseverance in accomplishing tasks;

– initiative and leadership in achieving the objective of the job and solving tasks;

– flexibility: ability to find innovative and adaptive solutions for the use of resources;

– ability to multi-task and work well under stress;

– meeting deadlines in carrying out project and reporting activities;

– able to work with minimal supervision.

How to apply:

Those interested in this position are required to submit the following documents to seniorinet@caritasromania.ro:

– Updated Curriculum Vitae

– Motivation letter

– At least 2 contacts (name, position, institution, phone number) from previous employers to request recommendations.

Deadline for applications: 26 November 2022

Only candidates who meet the publicly advertised requirements for the post and have been shortlisted will be contacted. Applicants who are not contacted or do not receive a written message by 29 November 2022 will not be shortlisted.

Povestește mai departe